Förbundets e-post: nylhembmus(at)gmail.com

 

 

Sidorna uppdaterade 12.04. 2017

Ywonne Blom

Skriv siffran 9 med bokstäver:

Nylands svenska hembygds- och museiförbund grundades år 1974 som en samlande organisation för lokala eller regionala hemygds- och museiföreningar samt lokalhistoriska arkiv och museer i Nyland. Även personmedlemmar antas. I dagens läge har förbundet inalles 26 medlemsföreningar och ett femtiotal personmedlemmar. Förbundet arrangerar seminarier och exkursioner, samt utger tidningen Nyländsk Hembygd med två nummer per år med en upplaga på ca 1500 exemplar. Förbundet är medlem i Finlands svenska hembygdsförbund.

 

 

 

Hembygdsverksamhet i svensk-Finland, förbundet bildas

 

Robert Boldt började med hembygdsforskning i slutet av 1800-talet. Han var med och bildade den första hembygdsföreningen år 1894 i Finland, nämligen Lojosamfundet, alltså 120 år sedan i år.

I år har det också gått 40 år sedan Nylands svenska- hembygds- och museiförbund bildades. Museiförbundens ”fader” kan vi kalla professor Harald Teir, (f. 27.10.1914 ) som år 1973 sammankallade ett 30-tal hembygdsintresserade till möte i Brage i Helsingfors. Tanken var då att ett finlandssvenskt hembygdsförbund skulle bildas, men det förbundet fick vänta på sin tillblivelse ännu 10 år. Svenska Österbottens hembygds- och museiförbund hade på initiativ av Harald Teir grundats den 6 januari 1973. Åland hade redan tidigare fått ett folkminnesförbund och även Åboland hade fått ett förbund i januari år 1974 med hemvist i Kulturhistoriska institutionen vid Åbo Akademi. Nyland saknade alltså ett förbund som skulle kunna föra samman de olika hembygds och museiföreningarna till större sammankomster och utbildningstillfällen och på så sätt främja hembygdsverksamheten och kulturminnesvården.

Diskussioner om det nyländska förbundet pågick på olika håll, men det var sedan Kyrkslätts medborgarinstituts rektor Bo Lundell som sammankallade de nyländska musei- och hembygdsföreningarna till möte i Kyrkslätt. Harald Teir bjöds in för att ge ny start åt planerna. En interrimsstyrelse med Bo Lundell som sammankallare bildades. Medlemmar var Thorvald Lindberg från Sibbo, Gustav Aminoff från Kyrkslätt, Gurli Backman från Ekenäs och Trygve Lindqvist från Ekenäs. Dessa fick av professor Teir i uppdrag att grunda ett nyländskt hembygds- och museiförbund ” innan syrenerna blommat ut i Nyland”. Den 25 maj 1974 samlades 19 personer från museer och föreningar med hembygdsverksamhet i Nyland till konstituerande möte i Sibbo.

Stiftelseurkunden underskrevs av Kyrkslätts hembygdsförening rf, Sibbo Hembygdsforsknings förening rf och Svenska Odlingens vänner i Helsinge rf. Harald Teir, som var förhindrad att närvara i Sibbo, fick av mötet motta ett telegram med texten ”Ivrare för vår nyländska folkkultur samlade till rådslag och timrande eget landskapsförbund tackar för ledande råd och tändande hälsning...Flamma forneld! Lys vår gärning.”

Till den första styrelsen valdes Thorvald Lindberg som ordförande, Bo Lundell ochTrygve Lindqvist från interrimsstyrelsen, Karl-Henrik Kronberg från Strömfors, Per-Erik Stjernberg från Borgå landskommun, Hillevi Rappe från Tenala och Helmer W:son Bäckman från Lojo.

Förbundet inskrevs i föreningsregistret den 14 februari 1975.

Olika arbetsgrupper hölls under de första verksamhetsåren där man dryftade olika ämnen och förbundet sedan initierade till fortsatt verksamhet. En sådan arbetsgrupp var den för bildande av ett båtmuseum i östra Nyland. Museet i Rönnäs i Pernå kom så småningom till. En annan arbetsgrupp var den som skulle kartlägga hemslöjd och hantverk i länet vilka kunde bli souvenirer till avsalu.

Under årens lopp har olika evenemang hållits bl.a hembygdsdagar, museipolitiska rådplägningsdagar, diskussionstillfällen...Förbundet har varit aktivt med i olika sammanhang och påverkat, t ex när en sammanslutning för hemslöjd i Nyland diskuterades, liksom även vid bildandet av ett båtmuseum i Rönnäs i Pernå, gjorts motioner om olika aktuella saker som inkränktat på vårt kulturarv, bl a när Helsingfors inkorporerade en del av Sibbo, osv.

Hembygdsdagarnas, som hållits sommartid på olika orter har haft teman om bl a fiske och fångstredskap, farkoster, renovera och bevara, nyländska folkdräkter, hemslöjd och souvenirer.

Seminariet ”Och Helsinge födde... en hamnstad” som hölls i Gammelstaden i Helsingfors år 2001 var något av en urban hembygdsdag i en ”landsbygds” ungdomsförening, Berghyddan där städer och nyländsk landsbygd möttes såväl i historien som nutid.

De olika utbildningsdagarnas teman har varit utställningsteknik, museiteknik, museologi, byggnadsvård, renovering av åkdon, ringlekar, gamla lekar, olika gamla handarbetstekniker bl a. Museiresor inom Nyland, men även utanför länet har varit uppskattade liksom även resor västerut.

Resor utanför Nyland har gjorts bl a till Stockholm, Kökar, Åbo, Tavastehus med omnejd, Kymmenedalen. De olika museerna, både hembygdsmuseer och professionella museer har varit föremål för endagsutfärderna inom Nyland liksom även kulturmiljöer av olika slag.

På årsmötena som alternerat i olika delar av Nyland har ofta ett upplysande föredrag hållits om platsen för mötet eller någon känd person som verkat där. Ibland även om större helheter såsom om ester i Nyland.

1980 kom förbundets första publikation av Henry Forssell ”Skärgårdsbyn” med tillhörande vandringsutställning. Skriften beskriver en östnyländsk skärgårdsbys utveckling från 1500-talet till 1950-talet. Hörbergsgården i Pellinge fick också sin egen lilla vägledning över museibyggnaderna under projektets gång. Iden var att det för varje museum skulle ges ut en liten publikation.

Arbetet med att trycka upp vykort med folkdräkter påbörjades år 1979. De första vykorten blev dräkter från Lappträsk och Pernå samt ett vykort med sex östnyländska dräkter som trycktes upp. Avsikten var att samtliga nyländska dräkter skulle fotograferas och tryckas upp 1980 tog förbundet i bruk ett diplom som kunde delas ut åt förtjänta personer inom de olika medlemsföreningarna. Föreningarna kan anhålla om diplomet.

Förbundets ordföranden har varit; Torvald Lindberg åren 1974-79, Gottfrid Sirén 1979-82, Ivar Nordlund 1982-85, Margareta Segersven 1985- 2006, Kim Björklund 2006-12 och nuvarande ordförande Mikaela Strömberg-Schalin från år 2012.

Nylands Svenska Hembygds- och Museiförbund r.f. - en medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH