Förbundets uppgift

NYLANDS SVENSKA HEMBYGDS- OCH MUSEIFÖRBUNDS STADGAR

(antagna 10.2.2007)


1.   Förbundets namn, verksamhetsområde, hemort och språk

       Förbundets namn är Nylands svenska hembygds- och museiförbund. Förbundets                        verksamhetsområde är Nyland, hemorten är Helsingfors och språket är svenska.

2.   Syfte och verksamhetsformer

      Förbundets uppgift är att vara en samlande organisation för hembygds- och                                museiföreningar samt för museer och lokalhistoriska arkiv inom verksamhetsområdet.
 
      Förbundets syfte är att självständigt och i samarbete med lokala hembygdsföreningar            och museer främja hembygdsarbete och kulturminnesvård i alla dess yttringsformer.

      Förbundet fullföljer sitt syfte genom att
      - via initiativ och utlåtanden ta del i frågor som berör hembygd och lokalhistoria
      - ordna seminarier, kurser, exkursioner, föredrag och andra sammankomster för att främja         intresset för och  kunskapen om hembygds- och museiarbete samt sprida upplysning om         detta genom publikationsverksamhet och via olika medier
      - stöda och bistå lokala föreningar, myndigheter, institutioner och enskilda i frågor                       rörande hembygdskunskap och hembygdsarbete

      Förbundet har rätt att ansöka om och emottaga understöd, testamentariska gåvor och             andra donationer, äga fast egendom, idka förlagsverksamhet med publikationer och                audiovisuella hjälpmedel samt med tillstånd ordna lotterier och penninginsamlingar.

3.    Medlemskap

      Till förbundet kan som medlemmar höra registrerade föreningar, institutioner, kommuner        och andra sammanslutningar med rättskapacitet, som främjar hembygdsarbetet.                       Enskilda personer kan ansluta sig som medlemmar.
       Medlemskap beviljas av förbundets styrelse.

      Till hedersordförande eller hedersmedlem kan årsstämman på framställning av styrelsen       kalla en person som avsevärt har främjat och stött förbundets verksamhet.

      Medlem erlägger en årlig avgift, vars storlek fastställs av förbundets årsstämma.                        Hedersordföranden och   hedersmedlemmarna betalar inte medlemsavgifter.

     Medlem som önskar utträda ur förbundet, bör meddela därom skriftligen till styrelsen             eller dess ordförande eller  genom att vid förbundsstämman anmäla om utträde för                  anteckning i protokollet.

     Styrelsen kan utesluta en medlem ur förbundet om han trots uppmaning icke två år i             följd erlagt sin medlemsavgift eller om han annars har underlåtit att fullgöra de                            förpliktelser som han genom sitt inträde i förbundet har åtagit sig eller om han genom               sitt beteende inom eller utom förbundet avsevärt har skadat detta eller om han inte                 längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i förbundets stadgar.

4.   Förbundsstämman

      Förbundsstämman är förbundets beslutande organ.
      Förbundsstämma är årsstämma och vid behov extraordinarie stämma.
      Kallelse till stämma bör ske med annons i av årsstämman fastställda tidningar,                         eller med kallelsebrev till  medlemmarna, minst två veckor före mötesdagen.

      Extraordinarie stämma sammankallas av förbundets styrelse, då den anser en sådan                påkallad eller då minst en tiondedel (1/10) av förbundets röstberättigade medlemmar               anhåller därom.

      Vid omröstning på förbundsstämma har förening fem röster och övriga medlemmar en             röst var. Stämmorepresentanter för förenings- och kommunmedlemmar bör uppvisa                 fullmakt. Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt           som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt       avgör mötesordförandens röst; vid val avgör emellertid lotten.

      På förbundsstämma förrättas val och röstning öppet, om medlem icke yrkar på slutet                valförfarande.

5.    Årsstämman

       Förbundets årsstämma hålls före utgången av april.

       Vid årsstämman behandlas följande ärenden:
       1.  Stämman öppnas
       2.  Val av stämmans ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två             rösträknare
       3.  Stämmans laglighet och beslutförhet konstateras
       4.  Föredragningslistan för stämman fastställs
       5.  Styrelsens berättelse för föregående verksamhetsår föredras
       6.  Bokslut och revisionsberättelse för föregående verksamhetsår föredras
       7.  Beslut om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och             övriga ansvarsskyldiga
       8.  Verksamhetsplan, budget samt medlemsavgiftens storlek fastställs
       9.  Val av styrelsens ordförande
     10.  Val av styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå eller dem som                          bett om befrielse från sitt   uppdrag
      11.  Val av två revisorer och deras suppleanter att granska och till följande årsstämma              avge berättelse om förbundets räkenskaper, ställning och förvaltning under löpande              kalenderår
      12.  Fastställande av sättet för styrelsens tillkännagivanden till medlemmarna
      13.  Övriga i kallelsen nämnda ärenden, som framlagts av styrelsen eller som medlem               skriftligen anhängiggjort  hos    styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i                          möteskallelsen.

6.    Styrelsen
          
       Förbundets angelägenheter sköts av en styrelse som består av en ordförande samt                för tre verksamhetsår valda sex  ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Ordförande              samt två ordinarie styrelseledamöter och en suppleant är årligen i tur att avgå.

      Styrelsen väljer inom sig viceordförande samt inom eller utom sig sekreterare,                         skattmästare och övriga nödvändiga funktionärer.

       Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då han har förhinder på                         kallelse av viceordförande då de anser att det behövs eller då minst tre övriga                          styrelseledamöter kräver det.

      Kallelse till styrelsens sammanträde utfärdas till envar styrelseledamot och funktionär             minst sju dagar före mötet.

      Styrelsen är beslutför om ordförande eller viceordförande och minst tre övriga                       medlemmar är närvarande.

      Till styrelsens uppgifter hör att
       -  leda förbundets verksamhet enligt riktlinjer som anges av dessa stadgar eller                            fastställts av förbundsstämma

        - förbereda förbundsstämma och verkställa förbundsstämmans beslut
       -   handha förbundets ekonomi och förvalta dess fasta och lösa egendom
       -   anställa, tillse och handleda avlönad personal

7.      Verksamhets- och räkenskapsår samt revision

         Förbundets räkenskaper avslutas per kalenderår.
         Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens verksamhetsberättelse skall                  överlämnas till revisorerna senast tre veckor före årsstämman. Revisorerna skall ge                    sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före årsstämman.

8.      De som får teckna förbundets namn

         Förbundets namn tecknas endera av styrelsens ordförande eller viceordförande                      jämte förbundets sekreterare eller någon annan av styrelsen berättigad                                         styrelsemedlem eller funktionär.

9.      Ändring av stadgarna och upplösning av förbundet

         Beslut om ändring av stadgarna skall fattas vid en förbundsstämma och upplösning av          förbundet skall fattas vid  två på varandra följande årsstämmor, bägge alternativen med          minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. I                       stämmokallelse skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av förbundet.

         Upplöses förbundet, tillfaller dess tillgångar Svenska litteratursällskapet i Finland,                    att inom Svenska kulturfonden användas för svenskt hembygds- och museiarbete i                  Nyland.

10.     Övrigt

          I övrigt gäller vad som är stadgat i föreningslagen.

Nylands Svenska Hembygds- och Museiförbund r.f. - en medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH